translated text of automatic form

non human automatically generated poetry poesía automáticamente generada no humana automáticamente poesía اشعار aucun Не البشريه ، كبدايه автоматически поэзия poesía automáticamente جينيرادا не البشريه ، جينيرادا اوتوماتيكيمنت не поступает дру القائم automáticamente poesía де де اشعار ردود البشريه ،

29.1.09

tba.

28.1.09

APORIA

Thursday, January 29, 2009

aporia


cabbage white

ROEG

4 comments:

Aaron Held said...

hahah weirdo nice job

Inconsequential said...

Now that's rather spendid :)

C.J.Duffy said...

This from a recent series of primodals.

Half man half baked.

A trobadour of repute.

As slim fast as a gym slip.

murmurists said...

Thanks!

Post a Comment

Blog Archive

25.1.09

This Octopus Includes Children

Astounding, whose flight has silence. Devour her logic's hour.

'Do you like it?' A shining, loneliness. The icy of photograph. Thyroid glances vanished. Elongated. Either end (an eye before trailing from the mountain), blonde has always been brief time. Jewelled thrones distracted, transcends mere bone. Numbers the world, all tenuous, as in a sky's deepest heart to a dualism spiral.

No, into a trace of the afternoon, her secret. The more sex to save a phenomenal world on what is and turn inside out on her twenty years to completely predict post-modern hips.

Watery nothings live only for androgyny, relative to raised skirts, the ship's window.

21.1.09

irrational numbers

18.1.09

Displaying 50 of 177 comments ( View All | Add Comment )
murmurists


Online Now!


Jan 10 2009 3:00 AM

item #0075

I recently attended a series of events organised in order to examine the effects of * on disturbed individuals; specifically those who might be said to suffer from various social disorders. I attended in a semi-non-official capacity, as a dedicated observer, but with related professional duties, including work on the eventual data-base, as well as technical advice, where needed, on issues within my own fields of research. This work will be formally published in due course, albeit somewhat restrictively so. In the meantime, let me relate to you some of my own observations and initial impressions; by way of beginning to validate this kind of approach overall.

The research took place over * days and involved ten subjects. Each of these subjects was exposed to sustained levels of audible stimuli - from simple to complex. There was an endurance aspect to this, which should be taken squarely into consideration. A simple points-system was used in order to evaluate this component; and subjects were fed or remained unfed in accordance with these findings. This, in turn, functioned as both a basic incentive-scheme and, micro-cosmically, as the way the society of the research worked as a whole. Quite naturally, the division this caused had a remarkable psychological effect.

One central symposium entailed a subject being treated to strict, repeated patterns in groups of twenty-four over seven days; watched by thousands, incidentally. The dialogue here was frankly electric; so much so that I chose to assemble the minutes on this myself. Another symposium was kept deliberately below zero for all concerned; with a conceptual emphasise upon relentless circularity. Here, internal differences became beside-the-point. No situation alarmed anyone.

I'll say more in due course.

17.1.09

---(((((Satellite Variations, Indeed)))))---

West, the varicose liminal.

Crest beneath what as ancient to machine psychogenesis
is only a bending. Parents at all. Switches names, clouds
at womb wound, full of Zen.

Aesthetics or the where free to have zig-zagging days
simple patterns swell a before.

No 77 permutation,
a creation orphaned by DNA nine centuries away.
Satellite variations lose their tomorrow and
pores of green. Against asks sly tongues, nothing random
to striate the predictions. Philosophy. Ocean blue,
a mountain watery so we all zero.

East or blackened words for pistons.

14.1.09

Return-Path:
Received: from aamtain08-winn.ispmail.ntl.com ([.221.35])
by mtain05-winn.ispmail.ntl.com
(InterMail vM.7.08.04.00 201-2186-134-20080326) with ESMTP
id <20090115010012.sswy1797.mtain05-winn.ispmail.ntl.com@aamtain08-winn.ispmail.ntl.com>;
Thu, 15 Jan 2009 01:00:12 +0000
Received: from 84.192.5.122.broad.hz.sd.dynamic.163data.com.cn
([122.5.192.84]) by aamtain08-winn.ispmail.ntl.com
(InterMail vG.2.02.00.01 201-2161-120-102-20060912) with ESMTP
id <20090115010011.xerz8323.aamtain08-winn.ispmail.ntl.com@.5.122.broad.hz.sd.dynamic.163data.com.cn>;
Thu, 15 Jan 2009 01:00:11 +0000
Message-Id: <20090115010011.xerz8323.aamtain08-winn.ispmail.ntl.com@84.192.5.122.broad.hz.sd.dynamic.163data.com.cn>
Date: Thu, 15 Jan 2009 01:00:12 +0000
X-Cloudmark-Analysis: v=1.0 c=1 a=UTR4fjD86_vsNPanvvUA:9 a=xQPCrgi2UkTqUzm3ddkA:7 a=A3zhEGKKnf0duI6gMxiuznsZGMQA:4 a=HV2bjmj7nysA:10 a=0qkZmL-pCYsA:10 a=ZExFtUCjKbtoEpIk:21 a=d3BEnLkmD6aMdO9p:21
X-Antivirus: AVG for E-mail 8.0.176 [270.10.7/1893]
Content-Type: multipart/mixed; boundary="=======AVGMAIL-496E8ADF0000======="


--=======AVGMAIL-496E8ADF0000=======
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii

MAIL FROM:
RCPT TO:
RCPT TO:
RCPT TO:
RCPT TO:
RCPT TO:
DATA
Date: Thu, 15 Jan 2009 09:00:10 +0800
From: "Andrea Jordan"
Subject: FW: Read about ceos with mba
To:
Message-ID: <000d01c976ac$9d73e340$6400a8c0@zwingliyj71>
MIME-Version: 1.0
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180
Content-type: text/plain; format=flowed; charset=iso-8859-1; reply-type=original
Content-transfer-encoding: 7bit
X-Priority: 3
X-MSMail-priority: Normal

Do you want to improve your employment prospects? Do you want to find a job that will bring you both money and pleasure? Do you want to have a superior resume that will draw everybody's attention? Than get your degree from prestigious NON-ACCREDITED universities. Call us today:
Outside US: +1.718.989.5746 , For US: 1.718.989.5746

Our staff will get back to you in next few days. Just Leave your NAME & PHONE NO. in the voicemail.

--=======AVGMAIL-496E8ADF0000=======
Content-Type: multipart/alternative;
boundary="=======AVGMAIL-496E8ADF0000======="

--=======AVGMAIL-496E8ADF0000=======
Content-Type: text/plain; x-avg=cert; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Disposition: inline
Content-Description: "AVG certification"


No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - http://www.avg.com
Version: 8.0.176 / Virus Database: 270.10.7/1893 - Release Date: 14/01/2009 =
06:59

--=======AVGMAIL-496E8ADF0000=======--

--=======AVGMAIL-496E8ADF0000=======--

pasando el pétalo a usted

Pasé la tarde hará algo alto entretenimeinto
Trabajo con un sentido - terminó
La controversia, y ha elaborado un título que muchos inmersión para buscar las horas extraordinarias. Pero uno de ellos. El terrorismo, con un ciego y se unió a la conspiración psykoanalyse inspirador. Nosotros no estamos en busca de datos: todo es verdad.


I spent the afternoon will do something high entretenimeinto
Working with a sense - ended
The controversy, and has developed a way to find that many dive overtime. But one of them. Terrorism, with a blind and joined the conspiracy psykoanalyse inspiring. We are not looking for information: everything is true.

7.1.09

TheateRЯ (1) SRЯuctuRЯeel (1) ситуация през 1999 г. е subsidiëRing ondeR hetPodiumkunstendecRЯeet18.902.543 25466110 100% TheateRЯ (1) PRЯoject 1031237 600000 100% MuziektheateRЯ (1) StRЯuctuReel 1150225 3647436 100% MuziektheateRЯ (1) проект 198315 257000 100% KunstencentRЯa EN weRЯkplaatsen (1) 5451558 17925953 100% DANS (1) StRЯuctuRЯeel 2917706 4311990 100% DANS ct 17972 110000 100% ARЯchitectuuRЯ EN voRЯmgeving weRЯking (4) (4) 1999: expeRЯimentele RЯegeling vooRЯ alleRЯhandeinitiatieven aRЯchitectuuRЯ EN voRЯmgeving общи toenma